Общи условия


 
І .  Правила и условия при записване
 
1. ЗАПИСВАНЕ  
Записването е възможно по телефон, факс или интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД. Резервацията се счита за валидна  след попълване на резервационна бланка и внасяне на депозит или цялостно плащане .

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ 
2.1. За всички български гражда­ни по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна Гора и Албания - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
2.2. За туристи – български граж­дани над 18 г., по програми, кои­то включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Сърбия, Македония, Босна и Херцеговина, Черна Гора и Албания - валидна лич­на карта или валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
2.3. За туристи под 18 г. - валиден до­кумент за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на ва­лидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
2.3.1. За туристи под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите, освен необходимият документ за самоличност, e необходима и но­тариално заверена декларация на български език от двамата ро­дители (респ. от родителя, който не пътува), че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса. Оригиналната деклара­ция и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
2.3.2. За туристи под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хър­ватия - нотариално заверена декла­рация по т. 2. 3. 1. преведена на хърватски или на английски език.
2.4. Европейска здравна карта (за програми в ЕС).
2.5. Визи - виж т. 3
2.6. Договор за организирано пътува­не - сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.
2.7. Ваучер за организирано пъ­туване (издава се от туроператора и се предава на туриста от него или от туристическия агент) - получава се в два екзем­пляра, след заплащане на пълната стойност на екскурзията и заявени­те допълнителни услуги.
2.8. Застраховка - виж т.Х.
2.9. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет
2.10. Формуляр за лични данни с по­сочен телефонен номер с активи­ран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
2. 11. При неизпълнение на условията по т. 2.1. - 2.10., „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  не носи отговорност и всички неудоб­ства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
 
3.  ВИЗОВ РЕЖИМ           
3.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите, незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.
3.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията  единствено на посолството и не се гарантира от „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД . В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 82 от ЗТ.
3.3. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспор­тен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите

4. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
4.1. Заплащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД 
4.2. Депозит. Ако не е уговорено друго, размерът на депозита е  30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на сключването на  Договор за организирано пътува­не, ако не е уговорен друг срок.
4.3. Окончателно плащане: 20 дни преди датата на пътуване, ако не е уговорено друго.
4.4. Цените са калкулирани по фиксинга на БНБ  - евро/лев. В случай на промяна на фиксинга, цените подлежат на съответна на промяната корекция.
4.5. 1. Промяна на цената на туристическото пътуване е възможно: при промяна на цената за превоз на пътници, която е следствие от промяна в цената на горивата или на други източници на енергия, размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, вкл. туристически такси, такси за кацане, или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, промяна на обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет. Промяната на посочените разходно-определящи фактори през периода между сключването на договора и започването на изпълнението на туристическия пакет води до съответна промяна (увеличение или намаление) на цената на туристическия пакет, за която Туроператорът уведомява своевременно Потребителя. Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно само ако Туроператорът е уведомил Потребителя по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет. 
4. 5. 2. В случай на намаление на цената туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на пътуващия.
4. 5. 3. Когато увеличението на цената по т. 4. 5. 1. надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, Потребителят има право в посочен от туроператора разумен срок: 
а/ да приеме предложената промяна, или
б/ да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора. 
4. 5. 4. Когато пътуващият прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предлага такъв. 
4. 5. 4. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно т. 4. 5. 2. б/ и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора. 
 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. Туроператорът се задължава :
5.1.1. Да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
5.1.2. Да осигури задължителна застраховка на Потребителя “Помощ при пътуване (Асистанс )” за пътуванията извън и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
5.1.3. По искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
5.2.1. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът  не се връща.
5. 2. 2. В случай, че пътуването не се осъществи по причини, за които отговаря „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД, дружеството възстановява на потребителя всички платени суми, като дължи и неустойка в размер на получения от потребителя депозит.
5.3. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  има сключен застрахователен договор по чл. 97,т. 1 от ЗТ  в полза на пътуващите. Копие от сертификата за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
5.4. Потребителят се задължава:
5.4.1. При пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи / задграничен паспорт /, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България. – виж т.2
5.4.1.1. Европейска здравна карта - осигурява регламентираните при издаването й медицински услуги на територията на Европейския съюз.
5.4.1.2. Валидна шофьорска книжка (ако имате намерение да взимате кола под наем);
5.4.2. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
5.4.3. Да спазва законите на страната, за която пътува.
5.4.4. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой  в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
5. 5. Потребителят се задължава да съобщава незабавно и без необосновано забавяне на туроператора или на неговия местен представител за всяка липса на съответствие на предоставените услуги с установеното в договора за туристическо пътуване, която той забележи в хода на изпълнението на туристическия пакет. В случай, че туроператорът отстрани несъответствието в разумен срок и без значителни неудобства за потребителя, той не дължи обезщетение.
5.6. Потребителят има право в срок до 7 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата  и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Туроператора за промяната. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  за заплащане на общата цена на пътуването и на всички допълнителни разходи и такси, както и на таксата по прехвърлянето в размер на 60  лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
 
6. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
6.1. В качеството си на туроператор „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД:
А/ Носи отговорност за надлежното изпълнение на всички туристически услуги, включени в туристическия пакет, независимо от това дали тези услуги се изпълняват от него или от други доставчици на туристически услуги, съобразно условията на чл. 90 от ЗТ.
Б/ Е задължен да окаже съдействие на пътуващия, в случай че той изпадне в затруднение, съобразно условията на чл. 93 от ЗТ.
6. 2. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите  по  Договора , той се задължава да компенсира Потребителя по надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е  300%  от стойността на туристическия пакет.
6.3. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
6.4. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД    може да отмени пътуването и да прекрати договора за туристически пакет, като възстанови на Потребителя изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато: 
а)  набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в договора, и туроператорът е уведомил пътуващия за прекратяването на договора в определения в договора срок, но не по-късно от: 
- 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
- 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни; 
- 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни, или 
б)Туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващия за прекратяването на договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
В тези случаи Туроператорът връща на Потребителя всички платени суми в срок до 14 дни от прекратяване на договора, без обаче да дължи неустойки или обезщетения.
6.5. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  не носи  отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно :
6.5.1. анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
6.5.2. отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
6.5.3. недопускане  от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
6.6. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор , ако причините за това се дължат на :
6.6.1.   Потребителя;
6.6.2.  действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
6.6.3.  непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите  контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
6.7. Извън случаите изрично предвидени в настоящите общи условия, преди започването на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът не може да променя едностранно клаузи в договора за туристическия пакет, освен ако промяната е незначителна и Туроператорът информира пътуващия за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител. 
6. 8. 1. Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги или не може да изпълни някое от специфичните изисквания на потребителя, които е приел и които са залегнали в договора, Потребителят има право в посочен от туроператора разумен срок да приеме предложената промяна или да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.  Когато пътуващият прекрати договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако туроператорът предлага такъв. Туроператорът информира Потребителя без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за предложените промени в договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет; срока, в рамките на който Потребителят има право да уведоми туроператора за решението си  да приеме промяната, да приеме пакет-заместител или да прекрати договора, както и за последиците ако пътуващият не реагира в рамките на посочения от Туроператора срок.  Когато промените в договора за туристически пакет или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, Потребителят има право на съответно намаление на цената. 
6. 8. 2. Когато договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно т. 6. 8. 1. и пътуващият не приеме туристически пакет-заместител, туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора. 
6. 8. 3. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение   с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора, която се отразява съществено на интересите на Потребителя и в тези случаи той няма правата по т. 6. 8. 1.
6. 9. Туроператорът няма право да прави промени в договора по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.
6. 10. Извън случаите по предходните точки, Потребителят има право да прекрати договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на пакета, като в този случай Туроператорът удържа следните неустойки :
6.10.1. При пътуване в чужбина :
а)  До 60 дни  преди датата на пътуването  -  без неустойки.
б)  От 59 до  30 дни преди датата на пътуването  -  в размер на депозита  плюс допълнително заявените услуги. 
в)  От 29 до  15 дни преди датата на пътуването –  50% от стойността на пътуването плюс допълнително заявените услуги.
г)  До 14  дни  преди датата на пътуването –   80% от общата  стойност на пътуването плюс допълнително заявените услуги.
д)  По-малко от 14 дни преди датата на пътуването   - 100%  от  общата  стойност на пътуването плюс допълнително заявените услуги.
6.10.2. При пътуване в страната :
а) До 20 дни преди датата на пътуването – без неустойки.
б)  От 19 до 14  дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
в)  От 13 до 7 дни преди датата на пътуването   -  50% от общата стойност на пътуването плюс допълнително заявените услуги.
г) От 6 до  3 дни преди датата на пътуването  – 80% от общата стойност на пътуването плюс допълнително заявените услуги.
д) По-малко от 3 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването плюс допълнително заявените услуги.
6.10.3.За програми с автобус, чийто период на пътуване включва празнични дни (Великден, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември Коледа и Нова година):
а) От деня, следващ деня на записването, до 31-вия ден преди датата на заминаване - 30% от стойността на пакета плюс допълнително заявените услуги.
б) От 30 до 15 ден преди датата на заминаване - 50% от стойността на пакета плюс допълнително заявените услуги.
в) От 14 ден до деня на заминаване - 100% от общата цена на пътуването плюс допълнително заявените услуги .
6. 11. Потребителя има право да прекрати договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. В този случай Потребителят има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. 

 
7. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ.
7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или  не точно  изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се  задължава незабавно устно или писмено да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
7.3. В случай, че  претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата,  Потребителят има право да предяви надлежно оформена  рекламация към Туроператора в писмен или устен вид в срок не по-късно от 14 календарни дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея  на Потребителя.
7. 4. В случай на спор във връзка с действителността, тълкуването или изпълнението на договор за туристическо пътуване, Потребителят може да отнесе въпроса за решаване освен пред съд, също и пред следните органи за доброволно решаване на спорове:
а/ Пред помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите. Всичко за процедурите за разглеждане на жалби можете да научите на https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya.
б/ В случай, че договорът е сключен онлайн, можете да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си.
 


8. ПРАВИЛА ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или прекратяване на Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
8.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.  
 
ІІ.   ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ
 
1. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ  СЪС САМОЛЕТ
1.1. Когато правите резервация за самолетен билет е необходимо да знаете: трите имена на пътниците на латиница, както са изписани в документа за самоличност, с който ще се пътува.
1.2. Документ, удостоверяващ възрастта Ви – в случай, че ползвате отстъпка за студент, пенсионер или младеж.
1.3. Ако вече имате направена резервация, можете лесно и удобно да проверите точният час, терминал и всичко останало, необходимо ви за комфортно пътуване от посочения линк:   http://www.checkmytrip.com.   Въведете номера на Вашата резервация – номерът се състои от 6 символа: букви и цифри; Въведете Вашата Фамилия – без малкото Ви име или други инициали, по същия начин, по който е изписана на билета.    
Ако полетът Ви е от летище София можете да получите актуална информация и на адрес:   http://www.sofia-airport.bg.
1.4. Всички часове на полети при цитиране на разписания и изписани в билета, са в местни времена.
1.5. Регистрацията за полет става на гишета на авиокомпаниите, определени със знака на авиокомпанията и полетния номер. Те са отворени два часа преди определеното време за излитане за международни полети и един час преди полет за полети по вътрешни линии. Обработката приключва 30 мин. преди излитане.
1.6. Пътник, не спазил часовете за регистрация за полет, губи правото си върху резервацията си.
1.7. При най-често прилаганите тарифи, пътникът няма право на безплатна промяна. Някои от тарифите, които се предлагат, позволяват презаверяване със заплащане на съответната глоба. Препоръчваме ви да се информирате за тези условия, при закупуване на билета.
1.8. Пътниците носят отговорност за валидността на своите документи.
1.8.1. За страните от Шенген са необходими двупосочен билет, валиден задграничен паспорт поне 6 м., медицинска  застраховка и адрес на пребиваване.
1.8.2. Информирайте се за необходимостта от входна виза за страната, до която искате да летите. Пътниците не се допускат до полет, ако нямат такава, за страните в които се изисква виза!!!  
1.9. Регистриран багаж - на пътниците е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж, в рамките на определени норми / размери и килограми /, които са различни за отделните авиокомпании, клас или маршрут. Справка за максималното тегло на багажа (без доплащане) ще получите при закупуване на самолетния билет. “Свръх” багажът се заплаща допълнително от пътника на летището по тарифа, определена от авиокомпанията.
1.9.1. Бебета и деца до 2 години нямат право на безплатно норма багаж, освен преносимо бебешко кошче и / или сгъваема детска количка и бебешка храна за полета.
1.9.2. Ръчен багаж - на пътниците е разрешен безплатен превоз на ръчен багаж в пътническата кабина, като съответните норми са различни за отделните авиокомпании, класове, маршрути и / или тип на самолет. Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум. В ръчния багаж е забранено да се слагат остри, режещи, избухливи и запалителни предмети, амуниции. Животни и растения не могат да бъдат превозвани като ръчен багаж.
1.9.3. От съображения за сигурност, изброените предмети са забранени за превоз във Вашия багаж: съдове с газ под налягане; експлозиви; фойерверки и муниции; леснозапалими твърди и течни вещества; разяждащи вещества; отровни и инфекциозни субстанции, наркотични вещества; радиоактивни вещества.
1.9.4. Ако имате проблем с повреден, забавен или загубен багаж, моля свържете се с представителите на авиокомпанията или съответната служба на летището, на което се намирате.
1.10. В самолета не се пуши! Пътниците следва да се държат по начин, по който не пречат на останалите пътници.
1.11. Без деклариране може да се изнася валута с равностойност на 10 000 лв.
1.12. Пътниците могат да носят 1л концентрат, 2 бут. вино, 1стек цигари.  
 
2. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ПЪТУВАНЕ С АВТОБУС
2.1. Когато правите резервация за автобусен билет е необходимо да знаете:
2.1.1 Трите имена на пътниците на латиница, както са изписани в документа за самоличност, с който ще се пътува.
2.1.2. Документ, удостоверяващ възрастта Ви – в случай, че ползвате отстъпка за студент, пенсионер или младеж.
2.2. Автобусите са предназначени за туристическо обслужване и са лицензирани от Министерство на Транспорта. Това гарантира отлично техническо състояние, външен вид, интериор и всички удобства за дълъг път: климатик, висок пътнически етаж с панорамни стъкла, хладилник и мини бар, машина за топли напитки, видеосистема, радиокасетофон и микрофон, втора врата, индивидуално осветление и вентилация за всеки турист, подвижни седaлки и регулиращи се облегалки, обемни багажници и др. Консумацията на напитки се заплаща допълнително. По време на екскурзиите в превозните средства не се пуши. Изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност. По време на пътуването се правят почивки през интервал от 3 ч. - 4 ч.
2.3. На туристите е разрешено да превозват багаж, като  за всяко превозно средство са в сила изисквания за максимално допустимо тегло. По стандарт са разрешени 20 кг. за багажника и 5 кг. ръчен багаж. Подгответе багажа си в компактно състояние. Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум.
2.4. Предмети, забранени за превоз: чужд багаж; бяла и черна техника; наркотични вещества (без лекарско предписание); животни и растения; съдове с газ под налягане; експлозиви; фойерверки и муниции; леснозапалими твърди и течни вещества; отровни и инфекциозни субстанции; радиоактивни вещества.
2.5. За автобусни екскурзии: всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от нас обстоятелства - виж по-долу. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за не консумирани услуги или загубено време.
 
3 .  ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ
3.1.Когато правите резервация за хотелско настаняване, е необходимо да носите със себе си следните документи:
3.1.1. Трите имена на  гостите в хотела на латиница - както са изписани в документа за самоличност.
3.1.2. Информация за точните дати, местоположение на хотела и вид стая.
3.1.3. Ако сте направили резервация по телефон или e-mail ще получите отговор до 24 часа. След като получите нашето потвърждение и калкулацията за дължимата сума по резервацията, трябва да заплатите депозит в размер на 30% от общата сума в срок до 24 ч. от получаването им. В рамките на този срок ние ще пазим резервацията Ви.
Ако сте направили резервацията на място в нашия офис, депозитът се заплаща при правенето на резервацията. Доплащане: до 15 дни преди датата на настаняване, освен ако в офертата не са изрично упоменати други условия.
3.1.4. При ранни записвания и промоционални оферти: сроковете и условията за плащане са упоменати за всяка конкретна оферта.
3.1.5. Крайният срок за плащане в някои оферти е различен, съобразно изискванията на конкретния хотел.
3.1.6.  При резервация за хотелско настаняване ще Ви предоставим следните документи:
3.1.6.1.   Ваучер за настаняване – документ, потвърждаващ и гарантиращ направената резервация.
3.1.6.2.   Касова бележка (при плащане в брой) и фактура за внесената от Вас сума.
3.1.7. Туристите се настаняват в хотели категория от 5 ***** до 1 *, което е посочено конкретно за всяка програма. Настаняването е в двойни стаи със самостоятелен санитарен възел. Категорията на хотелите се определя съгласно законодателството на страната, в която се намира мястото за настаняване. Удобствата и услугите за съответната категория в приемащата страна могат да се различават от тези, установени по българското законодателство. Не всички хотели категория 3 *** разполагат с климатик и телевизор. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела. В някои от хотелите се предлага настаняване в студия. Студията не разполагат с рецепция, ресторант и фоайе. Всяко студио предлага собствен санитарен възел. Не се предлагат тоалетни принадлежности и консумативи. По време на престоя спалното бельо не се сменя и студията не се почистват. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите навсякъде в Европа обикновено става след 14.00 ч. При възможност настаняването може да стане и по-рано.
3.1.8 Ако туристът пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително, ако изрично желае да бъде настанен самостоятелно.
3.1.9 При желание за настаняване в стая с три легла имайте  предвид, че третото легло представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
3.1.10 В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, не забравяйте да заплатите тези услуги на рецепция.
3.1.11 „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.
3.1.12 При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  не носи отговорност за това.
3.1.13 При екскурзиите на база полупансион, вечерята се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите или в непосредствена близост до него.
3.1.14  Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене - закуска, обяд или вечеря - се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. В някои заведения се предлагат напитки без клиента да ги е поръчал, след което му се предоставя сметка.

ІV. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ /ЕКСКУРЗИЯ ИЛИ ПОЧИВКА/
 1.  Записване за пътуване е възможно по телефон, факс или интернет, чрез туристически агенти в страната или директно в офиса на „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  . Когато се записвате за екскурзия, е необходимо да носите със себе си следните документи:
1.1 Вашата лична карта за сключване на „Договор за организирано пътуване”;
1.2 Ясно копие на документа за самоличност, с който ще пътуват лицата, които ще участват в екскурзията;
1.3 Студентска книжка – в случай, че ползвате отстъпка за студент;
1.4 Копие на Удостоверение за граждански брак, сключен не по-късно от 6 м. преди началната дата на екскурзията – в случай, че за екскурзията, в която ще участвате има предвидена отстъпка за младоженци.
2.  Всяка направена резервация (през сайта или в офис на агенцията) се счита за валидна само и единствено след внасянето на капаро в размер на 30% до 50% от общата цена на пътуването в срок на 2 дни след подаването на резервацията, както и след сключването на задължителния „Договор за организирано пътуване”.
2.1  Капаро-  Капарото се внася в момента на сключване на договора. Окончателно плащане: до 10 дни преди датата на пътуване за автобусните и до 30 дни за самолетните екскурзии и почивки, ако в Договора за организирано пътуване не е посочен друг срок.
3.    При записване за екскурзия нашите колеги ще Ви издадат следните документи:
3.1 „Договор за организирано туристическо пътуване с обща цена” който съдържа описание на всички услуги, които Вие заплащате и ще получите, както и сроковете за плащания и условията по резервацията. Договорът се предава на траен носител.
3.2 Ваучер за предоставена туристическа услуга – получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на екскурзията и заявените допълнителни услуги. Това е Вашият официален документ, който удостоверява резервираните и платени от Вас туристически услуги. В него са записани всички резервирани и предплатени туристически услуги:
3.3 Касова бележка за внесената от Вас сума (при плащане в брой);
3.4 Информационен формуляр за заявка на допълнителни туристически услуги;
3.5 Информационна листовка за предварителна информация на туристите;
3.6 Копие от пълните условия на задължителната застраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ за пътувания извън страната;
3.7 Сертификат за сключена „Застраховка за отговорност на туроператора”;
3.8 Фактура (при желание от страна на клиента) при представяне на необходимите реквизити за нейното издаване.
3.9 За да бъдат изрядни Вашите документи във връзка с избраната от Вас програма, моля изисквайте актуална справка за тях от Туроператора.  
                                                           
V. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Необходимо е да ни информирате за всички Ваши специални изисквания, преди да сключите Договор за организирано пътуване, за да имаме възможност да отговорим на тях. Може да се наложи да направим разходи, за да осъществим Вашите специални желания, както и за някои от тях да се наложи да заплатите допълнителна цена, предварително или на място. Ние не сме обвързани от специални изисквания, които не са вписани в договора.

VІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА, ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕЗАВИСЕЩИ ОТ НАС ОБСТОЯТЕЛСТВА
1.  По време на пътуването като такива се считат: влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства.
2.Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. При тези случаи си запазваме правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, а в краен случай да прекратим договора, без агенцията да носи отговорност и да дължи неустойки за това.

VІІ. МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ
1.   Екскурзиите се провеждат при определен минимум туристи, който е посочен към всяка програма конкретно. Агенцията си запазва правото да анулира дата на пътуване, в случай на недостигане на определения минимум от туристи за провеждане на програмата при условията на настоящия договор. В този случай, агенцията възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.
 
VІІI.  ПОВЕДЕНИЕ НА ТУРИСТИТЕ
1. Преди пътуването - „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или орган на власт, то може да причини опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай, агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На потребителя се връща заплатената до момента сума.
2.   По време на пътуването - Туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да Ви глобят за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител - полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на агенцията. Агенцията не дължи обяснение или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи.
3.  Закъснели туристи не се изчакват и на тях не се възстановяват услуги, които не са ползвани. Във всички случаи при отклонение от програмата и неявяване в определените от водач - екскурзовода часове, туристът е задължен да съобщи за това на посочените във Договора телефонни номера. В тези случаи агенцията не носи отговорност за последствията и не възстановява средства за услугите, които не са ползвани.  
 
ІX .  ОТГОВОРНОСТ И РЕКЛАМАЦИИ
1.„ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД   носи пълна отговор­ност за качеството на всички ту­ристически услуги, включени в програмата.
2. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД   не носи отговорност за услуги, които допълват туристическата програма, но не са предложени от нас и не са включени в туристическия пакет. В тези случаи, материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.„ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ”ЕООД    не носи отговорност при промяна от страна на превозвача на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги, които не са част от туристическия пакет и  които се оформят с отделен документ - билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване.
5. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД   не носи отговорност за заявени и заплатени услуги по време на самата екскурзия, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
6. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД   не носи отговорност при забавяне поради независещи от нас обстоятелства или непреодолими събития.
7. Услуги, които не са консумирани по вина на туриста не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.
8.„ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ”ЕООД   не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при на­рушаване на законите на съответ­ната държава от страна на туристи­те, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, общест­вени съоръжения, превозни сред­ства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материал­на и морална отговорност, която се установява на място.
9.„ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД   не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опи­янение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. Агенцията не носи отговорност и не дължи никакви компенса­ции или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място слу­жебни лица или други туристи.
10.„ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД   не носи отговорност пред туриста в случай на загу­ба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на потър­певшия до степен, при която не се нарушава туристическата програ­ма на цялата група. Всички разхо­ди по тези действия са за сметка на потърпевшия.
11.„ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  не носи отговорност пред туриста, в случай че по време на пътуването, неговото здравословно състояние се влоши и той се разболее, включително и в случай че това налага болнично лечение. Отговорността на агенцията се изразява в осигуряването на застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” със съответния лимит за злополука, спасителни разходи и медицински разходи и оказване на помощ на място според възможностит ена агенцията.
12.При несъответствие на турис­тическото обслужване с пред­варително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми екскурзовода / представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Получилите реклама­цията се стремят да разрешат възникналия проблем на място.
13.В случай, че причините за не­изпълнение на определен еле­мент от програмата не са били разрешени по време на самата екскурзия, се съставя протокол, потвърждаващ конкретното обстоятелство, като един екземпляр се оставя на туриста. В такъв случай в седем дневен срок след завръщането си, туристът следва да представи протокол или друг документ в подкрепа на исканата рекламация, подписан от служи­теля на агенцията.
14.Рекламациите се разглеждат в срок до 30  (тридесет) дни след полу­чаването им.
 
X. ЗАСТРАХОВКА
На всички туристи се осигурява застраховка "Помощ при пътуване в чужбина". Застраховката е в сила по време на пътуването извън България. За програмите в България се сключва Туристическа застраховка. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ”ЕООД   е сключил застрахователен договор "Отговорност на туроператора" с полица № 03700100002968/05.11.2020  към "ЗД Евроинс" АД.

XI.  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ
1.Отклоняването от програмата на пътуването с цел гостуване на близки и роднини, свързано с неявяване в деня и часа на отпътуване от дадено населено място, се счита за емиграция. Агенцията незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в Република България.
2.Абсолютно недопустимо е качването на лица, които не фигурират в пътния лист на автобуса.
3.В случай, че Ви бъдe откраднат / загубите документ за самоличност в чужбина е необходимо първо да уведомите полицията. От полицията се издава документ, който удостоверява, че е извършена кражба/ загуба на документ. В полицейското управление следва да попълните формуляр и подробно да опишете откраднатите / загубените документи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца (в случай на кражба). Документът, който Ви се издава от полицията не е достатъчен, за да се върнете в Република България, ако са Ви откраднали паспорта. Наложително е да отидете до най-близкия консулския отдел на Република България, където е необходимо да попълните бланка за издаване на временен паспорт. Тя е същата като тази, която попълвате при заявление за издаване на задграничен паспорт. Трябва да представите и три снимки. Ако представите документ, който удостоверява Вашата самоличност (лична карта, шофьорска книжка, акт за раждане) процедурата се улеснява. Следва процедура за удостоверяване на Вашата самоличност. Ще ви бъде наложена и глоба за загуба на документи. След удостоверяване на самоличността ще Ви бъде издаден временен паспорт с цел прибиране в Република България, за който също трябва да заплатите.
4. В случай, че загубите или Ви бъдат откраднати пари или други ценности е необходимо  да уведомите полицията. От полицията се издава документ, който удостоверява, че е извършена кражба. В полицейското управление се попълва формуляр с подробно описание на откраднатите вещи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца. В случай че вещите Ви бъдат открити, ще Ви бъдат върнати на посочения от Вас адрес.
5. В случай, че загубите ориентация по време на екскурзията е необходимо да се обърнете към униформен представител на полицията и да посочите мястото, където трябва да отидете. За целта винаги трябва да знаете името и адреса на хотела, в който нощувате или мястото за среща, определено от Вашия екскурзовод.
6.Ако забравите вещи в автобуса е необходимо да позвъните на тел. +35924410144 ; +359877736167.
7.Ако забравите вещи в хотела по време на екскурзията е необходимо да позвъните на рецепцията на хотела. Екскурзоводът ще ви съдейства за телефонния номер.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми клиенти,

Считано от днес 14.05.2020г. възстановяваме работата на офиса със следното работно време:

от 9:00 до 12:00
от 12:00 до 12:30 - задължителна дезинфекция на офиса
от 12:30 до 18:00

В офиса е въведен специален пропусквателен режим за посещение на не повече от двама души.

В офиса няма да се допускат посетители без ЛПС / задължително маска, препоръчително ръкавици /.

Преди да посетите офиса за повече информация, моля да използвате познатите ви телефони:

0877 736 167
0889 316 800
02 441 0 144
02 441 0 021
02 441 0 025

или познатият Ви имейл:

office@gptravel.bg

Благодарим за проявеното доверие и търпение.

Гълъбин Парушев - Управител