Бисквитки

Общи условия

За целите на настоящите Общи условия „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД ще бъде наричано за краткост „Туроператора“.
Крайният клиент, с когото „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД сключва договор, към който ще се прилагат и настоящите Общи условия (турист, потребител) ще бъде наричан за краткост „Потребителя“.

  І. ПРАВИЛА ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ПЪТУВАНЕ

1. Записване за пътуване
1.1. Записването е възможно по телефон или онлайн, посредством формата за регистрация на интернет страницата на „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД, чрез туристически агенти в страната или директно в офиса на „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД. Резервацията се счита за валидна след предоставяне на данните от документ за самоличност (лична карта или задграничен паспорт), според избраната дестинация и туристически пакет (в или извън Европейския съюз), сключване на Договор за туристически пакет и внасяне на депозит или цялостно плащане. 
1.2.Още при извършване на записването е необходимо Потребителят да информира Туроператора за всички свои специфични изисквания, преди да бъде сключен Договор за туристически пакет, за да има възможност Туроператорът да съобрази действията си с тях. При възникване на необходимост от заплащане на допълнителни разходи, те са за сметка на Потребителя. 
1.3. Туроператорът не е обвързан със специфичните изисквания на Потребителя, ако те не са посочени в договора за туристически пакет.
 
2. Необходими документи и условия за записване
2.1. За всички български граждани по програми, които включват страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна Гора и Албания - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
2.2. За туристи – български граждани над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Сърбия, Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна Гора и Албания - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
2.3. За туристи под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.
2.3.1. При пътуване на непълнолетно лице (ненавършило 18 години), което не е придружено от родителите си, следва да се представи нотариално заверена декларация от двамата родители (ако и двамата са живи, дееспособни и не са лишени от родителски права), че са съгласни да замине в посочената страна на посочената дата.
2.3.2. Ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие само от другия родител.
Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на екскурзията.
2.4. Европейска здравна карта (за програми в ЕС).
2.5. Визи - виж т. 3 на Общите условия.
2.6. Договор за туристически пакет - сключва се в 2 екземпляра при записване за определена програма.
2.6.1. При сключването на Договор за туристически пакет или без необосновано забавяне след неговото сключване туроператорът или туристическият агент предоставя на Потребителя екземпляр от договора или потвърждение за сключване на Договора за туристически пакет на траен носител.
2.6.2. Когато Договорът за туристически пакет се сключва в присъствието на страните по Договора, Потребителят има право на екземпляр от Договора на хартиен носител.
2.6.3. Когато Договорът за туристически пакет се сключва извън търговския обект по смисъла на чл. 44 от Закона за защита на потребителите, Туроператорът или туристическият агент предоставя на Потребителя екземпляр от Договора или потвърждение за сключване на Договора за туристически пакет на хартиен носител или, ако Потребителят се съгласи, се предоставя копие на друг траен носител.
2.7. Ваучер за предоставена туристическа услуга в три екземпляра, след заплащане на пълната стойност на екскурзията и заявените допълнителни услуги. Ваучерът представлява документ, който удостоверява резервираните и платени туристически услуги. В него са записани всички резервирани и предплатени туристически услуги.
2.8. Информация за сключена Застраховка „Отговорност на туроператора“.
2.9. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет
2.10. Формуляр за лични данни с посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
2.11. Копие от пълните условия на задължителната застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ за пътувания извън страната.
2.12. При неизпълнение от страна на Потребителя на условията по т. 2.1. - 2.11., „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
 
3.  Визов режим    
3.1. Обща информация за паспортните и визовите изисквания, включително приблизителни срокове за получаване на визи, и информация относно здравните изисквания на избраната за пътуване държава се получават в писмен вид на място от туроператора или туристическата агенция, от която е закупена услугата, а когато същата е закупена онлайн – информацията се получава на посочения от клиента в резервационната форма имейл.
3.2. При желание от Потребителя изразено в писмен вид, за пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани или чуждестранни граждани, ползващи се от услугите на „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД, последното ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По изразено в писмен вид искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя, а когато Потребителят е български гражданин, и внася документите му в съответното посолство. Съдействието от страна на Туроператора към Потребителя се осъществява срещу допълнително възнаграждение. Туроператорът подготвя и внася документите на Потребителя в съответното посолство, където и когато това е възможно. Всички такси, свързани с производството по издаване на документите са за сметка на Потребителя.
3.3. В случай, че Туроператорът поеме задължение да окаже допълнително сътрудничество на Потребителя, последният е длъжен да съдейства, включително да представи на Туроператора, при поискване, всички документи, изискуеми от посолството или друг компетентен орган и необходими за завършване на процедурата. Непредоставянето на необходим документ, незаплащането на дължима такса или всякакъв друг отказ от страна на Потребителя да окаже съдействие на Туроператора (като например, неявяване в посолството за лично интервю, ако е необходимо), се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. В този случай, Потребителят дължи на Туроператора допълнително възнаграждение, уговорено за съдействието по снабдяване със съответните документи.
3.4. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и Туроператорът не може да гарантира, че ще се стигне до благоприятен изход в това производство. Туроператорът не носи отговорност при неблагоприятен изход на производството. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат.
3.5. Данни за други изискуеми от потребителя документи, необходими за осъществяване на пътуването се съдържат в допълнително предоставената от Туроператора информация.
3.6. Туроператорът издава ваучер за туристически услуги при заплащане на пълния размер на цената от страна на потребителя. Потребителят е длъжен да носи със себе си ваучера по време на пътуването.
3.7. Туроператорът си запазва правото да анулира пътуването без да дължи неустойки или обезщетения, ако туристът не разполага с редовни документи.
 
4. Цени и плащания
4.1. Заплащането се извършва в лева в брой или по банков път по сметката на „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД
4.2. Депозит.
4.2.1. По Договори за туристически пакет (Автобусни екскурзии в България и чужбина), ако не е уговорено друго, размерът на депозита е 50% (петдесет на сто) от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на сключването на Договор за туристически пакет (Автобусни екскурзии в България и чужбина), освен ако изрично не е уговорен друг срок.
4.2.2. По Договори за туристически пакет (Почивка), ако не е уговорено друго, размерът на депозита е 30% (тридесет на сто) от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на сключването на Договор за туристически пакет (Почивка), освен ако изрично не е уговорен друг срок.
4.3. Окончателното заплащане на цената на туристическия пакет се извършва до:
4.3.1. 20 дни преди датата на пътуване по Договори за туристически пакет (Почивка). ако не е уговорено друго в Договора.
4.3.2. 10 дни преди датата на пътуване по Договори за туристически пакет (Автобусни екскурзии в България и чужбина), ако не е уговорено друго в Договора.
4.4. Цените са калкулирани по фиксинга на БНБ  - евро/лев. В случай на промяна на фиксинга, цените подлежат на съответната корекция.
4.5.1. Промяна на цената на туристическото пътуване е възможно: при промяна на цената за превоз на пътници, която е следствие от промяна в цената на горивата или на други източници на енергия, размера на данъците или таксите върху включените в договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, вкл. туристически такси, такси за кацане, или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища, промяна на обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет. Промяната на посочените разходно-определящи фактори през периода между сключването на договора и започването на изпълнението на туристическия пакет води до съответна промяна (увеличение или намаление) на цената на туристическия пакет, за която Туроператорът уведомява своевременно Потребителя. Независимо от неговия размер увеличението на цената на туристическия пакет е възможно, само ако Туроператорът е уведомил Потребителя по ясен и разбираем начин за него, заедно с обосновка за увеличението иизчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
4.5.2. В случай на намаление на цената Туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на Потребителя.
4.5.3. Когато увеличението на цената по т. 4.5.1. надхвърля 8 на сто от общата цена на туристическия пакет, Потребителят има право в посочен от туроператора разумен срок:
а/ да приеме предложената промяна, или
б/ да прекрати договора, без да заплаща такса за прекратяване на договора.
4.5.4. Когато Потребителят прекрати Договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако Туроператорът предлага такъв.
4.5.5. Когато Договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно т. 4.5.3. б/ и Потребителят не приеме туристически пакет-заместител, Туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от Потребителя или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
 
5. Задължения на страните
5.1. Задължения на Туроператора
5.1.1. Туроператорът се задължава да предостави туристическите услуги, в съответствие с настоящите общи условия и сключения Договор за туристически пакет, съобразно условията на чл. 90 от ЗТ.
5.1.2. Туроператорът е задължен да окаже съдействие на Потребителя, в случай че той изпадне в затруднение, съобразно условията на чл. 93 от ЗТ.
5.1.3. Туроператорът се задължава да осигури на Потребителя задължителна застраховка "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, които представлява, като предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица преди началото на пътуването, в случай че той закупува пакетно пътуване. Застраховката "Медицински разходи при болест и злополука" може да не се сключи само ако Потребителя представи на Туроператора сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука“, чийто период на валидност обхваща и периода на договора туристически пакет.
5.1.4. По искане на Потребителя, Туроператорът поема задължение да му съдейства, като му осигури информация и възможност да се застрахова от други рискове по време на пътуването.
5.2.Когато преди започването на изпълнението на Договора за туристически пакет Туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги като дестинация, маршрут, брой нощувки, съответно е в невъзможност да изпълни специфичните изисквания на Потребителя, които са приети от Туроператора, или предложи увеличение на цената с повече от 8 % (осем на сто), Туроператорът се задължава да съобщи съответната промяна на Потребителя без необосновано забавяне и по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.
5.3. Туроператорът се задължава да уведоми Потребителя по ясен и разбираем начин за всяка промяна в крайната цена на туристическия пакет, заедно с обосновка за увеличението, както и изчисления, предоставени на траен носител, не по-късно от 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
5.4. Когато някоя от туристическите услуги не отговаря на предвиденото в Договора за туристическия пакет и Потребителят е изпълнил задължението си да уведоми Туроператора, последният се задължава да отстрани несъответствието, освен когато това не е възможно или е свързано с непропорционално високи разходи предвид степента на несъответствието и стойността на засегнатите туристически услуги.
5.5. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  има сключен застрахователен договор по чл. 97,т. 1 от ЗТ в полза на пътуващите. Копие от сертификата за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
 
5.7. Задължения на Потребителя
5.7.1. Потребителят се задължава при пътуванията извън България да се снабди със съответните изискуеми лични документи (в това число задграничен паспорт, когато това е необходимо), оформени в съответствие със законите, както на Република България, така и на всяка трета страна, когато пътуването го налага.
5.7.1.1. Европейска здравна карта - осигурява регламентираните при издаването й медицински услуги на територията на Европейския съюз.
5.7.1.2. Валидна шофьорска книжка (ако има намерение да взимате кола под наем).
5.7.2. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
5.7.3. Да спазва законите на страната, за която пътува.
5.7.4. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
5.8. Потребителят се задължава да съобщава незабавно и без необосновано забавяне на Туроператора или на неговия местен представител за всяка липса на съответствие на предоставените услуги с установеното в договора за туристическо пътуване, която той забележи в хода на изпълнението на туристическия пакет. В случай че Туроператорът отстрани несъответствието в разумен срок и без значителни неудобства за Потребителя, той не дължи обезщетение.
 
6. Права на страните
6.1. Права на Туроператора
6.1.1. Туроператорът си запазва правото да променя едностранно клаузи на Договора за пакетно туристическо пътуване в съответствие с чл. 11, пар. 1, буква „а“ от Директива 2015/2302 на Европейския парламент и съвета. В тези случаи Туроператорът информира Потребителя по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за всяка промяна.
6.1.2. Туроператорът има право да се откаже от Договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ.
6.1.3. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове заплащане на пълната цена на пътуването, се счита за отказ от пътуването и депозитът не подлежи на връщане. В случай че Потребителят е внесъл депозит и/или е извършил доплащания до пълната цена, но по вина на Туроператора не се стигне до сключване и изпълнение на договора, реално платените от Потребителя суми до този момент му се връщат.
6.1.4. Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг, без това да засяга крайната цена, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в Договора превозвач да изпълни задълженията си.
6.1.5. Туроператорът има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория, без промяна в общата цена, заплатена от Потребителя, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежеланиев последния момент на хотела да приеме туристите.
6.1.6. Туроператорът има право да замени хотел, заведение за хранене, както и всякакви други туристически услуги и развлечения, предоставяни на Потребителя, с други такива от същото или по-високо качество. Когато такава промяна не засяга съществено интересите на Потребителя, не се счита за съществена и той няма право да прекрати Договора. Съществено се засягат интересите на Потребителя, когато са налице обективни причини, като например настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други
6.1.7. Туроператорът си запазва правото да променя всякакви други места на настаняване на Потребителя, включително и мястото в превозното средство.
6.1.8. Туроператорът има право да увеличи договорената обща цена на туристическия пакет в случаи на промяна в:
 • цената на превоза на пътници, което е вследствие на промяна в цената на горивото или на други източници на енергия;
 • размера на данъците или таксите върху включените в Договора туристически услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на туристическия пакет, включително туристически такси, такси за кацане или такси за отвеждане към или за слизане от борда на пристанища и летища;
 • обменните курсове, отнасящи се за туристическия пакет.
6.1.9. Редът и начинът за преизчисляване на цената в тези случаи са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената. Туроператорът си запазва правото да изисква доплащане от клиента до реалната цена на самолетния билет и при вече заплатена на 100% сума на пътуването.
 
6.2. Права на Потребителя
6.2.1. Потребителят има право на намаление на цената на туристическия пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите, когато съответното намаление е настъпило след сключването на Договора, но преди започване на изпълнението на туристическия пакет. Размерът на дължимото плащане към Туроператора се намалява единствено с размера на реалното намаление на компонента, повлиял върху изменението на крайната цена. В такъв случай Туроператорът има право да приспадне направените от него административни разходи от сумата, която ще възстанови на Потребителя, при поискване.
6.2.2. Потребителят има право да избере дали да приеме промяната или да прекрати Договора, когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет, Туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги. При прекратяване на Договора, Потребителят може да се съгласи да приеме туристически пакет–заместител със същото или по-високо качество, по предложение на Туроператора.
6.2.3. Потребителят има право в срок до 7 (седем) дни преди датата на пътуването да прехвърля правата  и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Туроператора за промяната. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД  за заплащане на общата цена на пътуването и на всички допълнителни разходи и такси, както и на таксата по прехвърлянето в размер на 30 (тридесет) лева, ако не е упоменато друго. Третото лице декларира върху Договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
6.2.4. Потребителят има право да се свърже по всяко време с „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Оборище, ул. „Екзарх Йосиф“ № 30, офис № 1, тел. +35924410021; +359877736167, електронна поща office@gptravel.bg, за да потърси съдействие при затруднение, както и за да подаде оплакване във връзка с установено несъответствие в хода на изпълнението на туристическия пакет.
 
7. Отговорност на туроператора
7.1.Когато значителна част от туристическите услуги не може да се изпълни, съгласно предвиденото в Договора за туристически пакет, Туроператорът предлага на Потребителя, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, други подходящи туристически услуги по възможност със същото или с по-високо качество в сравнение с тези, посочени в Договора, за да продължи изпълнението на Договора за туристическия пакет, включително когато връщането на Потребителя до началния пункт на пътуването не е предоставено, както е договорено.
7.2. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по Договора, той се задължава да компенсира Потребителя по надлежно доказаните вреди. Горната граница на отговорността на Туроператора за вреди, причинени на Потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на Договора, съгласно чл. 91, ал. 5 от Закона за туризма, възлиза на 300 % (триста на сто) от стойността на туристическия пакет.
7.3. Горното правило не се прилага в случай, че съответната горна граница на отговорност се определя от международни договори, ратифицирани, обнародвани в "Държавен вестник" и влезли в сила за Република България. В случай, че тези международни договори не ограничават размера на дължимото обезщетение от страна на доставчика, се прилага правилото по т. 7.2. от настоящите общи условия.
7.4. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД може да отмени пътуването и да прекрати Договора за туристически пакет, като възстанови на Потребителя изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато:
а) набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в Договора, и туроператорът е уведомил Потребителя за прекратяването на Договора в определения в Договора срок, но не по-късно от:
 • 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни;
 • 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
 • 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.
б)Туроператорът е възпрепятстван да изпълни Договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил Потребителя за прекратяването на Договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
В тези случаи Туроператорът връща на Потребителя всички платени суми в срок до 14 дни от прекратяване на Договора, без да дължи неустойки или обезщетения.
7.5. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
7.5.1. анулиране или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
7.5.2. отказ на упълномощените органи да издадат виза (или друг необходим за пътуването документ) на Потребителя;
7.5.3. недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
7.6. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
7.6.1.  действия или бездействия на Потребителя;
7.6.2. действия или бездействия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
7.6.3.  непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
7.7. Туроператорът не носи отговорност:
7.7.1. За изпълнението на услуги, които допълват туристическата програма, но не са предложени и не са включени в туристическия пакет. В тези случаи, материална и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
7.7.2. При промяна от страна на превозвача на стойността на допълнително заплатени транспортни услуги, които не са част от туристическия пакет и  които се оформят с отделен документ - билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване, дори и да е съществена.
7.7.3. За заявени и заплатени услуги по време на самата екскурзия, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
7.7.4. При забавяне поради независещи от него обстоятелства, случайно събитие или непреодолима сила.
7.7.5. За услуги, които не са консумирани по избор на Потребителя или поради други обстоятелства, за които той отговаря, не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.
7.7.6. В случай  че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, му е отказано изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
7.7.7. В случай на откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите, при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване, при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
7.7.8.В случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности, включително и оставените в стаята на хотела. В подобни случаи екскурзоводът и Туроператорът съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на Потребителя.
7.7.9.В случай че по време на пътуването, здравословно състояние на Потребителя се влоши и той се разболее, включително и в случай че това налага болнично лечение. Отговорността на Туроператора се изразява в осигуряването на „Медицински разходи при болест и злополука на туриста“ за пътувания извън страната, със съответния лимит за злополука, спасителни разходи, медицински разходи.
7.7.10. Ако е налице несъответствие между предоставените услуги и установеното в Договора за туристическо пътуване, в случай, че Потребителят не е уведомил своевременно Туроператора. Ако Договорът бъде прекратен на това основание, Туроператорът връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други).
7.8. Извън случаите изрично предвидени в настоящите общи условия, преди започването на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът не може да променя едностранно клаузи в Договора за туристическия пакет, освен ако промяната е незначителна и Туроператорът информира Потребителя за промяната по ясен, разбираем и видим начин на траен носител.
7.8.1. Когато преди започването на изпълнението на туристическия пакет Туроператорът е принуден да промени съществено някоя от основните характеристики на туристическите услуги или не може да изпълни някое от специфичните изисквания на потребителя, които е приел и които са залегнали в Договора, Потребителят има право в посочен от туроператора разумен срок да приеме предложената промяна или да прекрати Договора, без да заплаща такса за прекратяване на Договора.  Когато Потребителят прекрати Договора за туристически пакет, той може да приеме туристически пакет-заместител със същото или с по-високо качество, ако Туроператорът предлага такъв. Туроператорът информира Потребителя без необосновано забавяне по ясен, разбираем и видим начин на траен носител за предложените промени в Договора и за тяхното отражение върху цената на туристическия пакет; срока, в рамките на който Потребителят има право да уведоми Туроператора за решението си  да приеме промяната, да приеме пакет-заместител или да прекрати Договора, както и за последиците ако Потребителят не реагира в рамките на посочения от Туроператора срок.  Когато промените в Договора за туристически пакет или за туристически пакет-заместител водят до по-ниски качество или стойност на туристическия пакет, Потребителят има право на съответно намаление на цената.
7.8.2. Когато Договорът за туристически пакет бъде прекратен съгласно т. 7.8.1. и Потребителят не приеме туристически пакет-заместител, Туроператорът възстановява всички плащания, които е получил от Потребителя или от негово име, без необосновано забавяне и при всички случаи - не по-късно от 14 дни след прекратяването на договора.
7.8.3. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение  с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора, която се отразява съществено на интересите на Потребителя и в тези случаи той няма правата по т. 7.8.1.
7.9. Извън случаите по предходните точки, Потребителят има право да прекрати Договора за туристически пакет по всяко време преди започването на изпълнението на пакета, като в този случай Туроператорът удържа съответните разходи за прекратяване на Договора, съгласно уреденото в т. 8 на настоящите Общи условия.
7.10. Потребителят има право да прекрати Договора за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет, без да заплаща никаква такса за прекратяване в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. В този случай Потребителят има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение.
 
8. Отговорност на Потребителя
8.1. Относно Договори за туристически пакет (Автобусни екскурзии в България и чужбина)
8.1.1. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, при пътуване в чужбина, Туроператорът удържа следните такси за прекратяване на Договора:
 • до 60 дни преди датата на пътуването - без такси, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги;
 • от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 30% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • от 29 до 15 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 50% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • от 14 до 7 дни преди датата на пътуването  –  такса в размер на 80% от общата стойност на пътуването,освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • по-малко от 7 дни преди датата на пътуването или при неявяване –100% от общата стойност на пътуването.
8.1.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, при пътуване в страната, Туроператорът удържа следните такси за прекратяване на Договора:
 • до 30 дни преди датата на пътуването - без такси, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • от 29 до 15 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 30% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • от 14 до 7 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 50% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 80% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • по-малко от 3 дни преди датата на пътуването или при неявяване – 100% от общата стойност на пътуването.
8.1.3. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, при пътуване/почивка в страната или чужбина, когато периодът на пътуване включва Празнични дни(Нова година, Трети март, Първи май, Шести май, Двадесет и четвърти май, Великден, 6 септември, 22-ри септември или Коледа), Туроператорът удържа следните такси за прекратяване на Договора:
 • До 48 часа от момента на подписване на договора - без такси, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • От 48 часа от подписване на договора до 30 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 30% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • от 29 до 15 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 50% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • от 14 до 10 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 80% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • по-малко от 10 дни преди датата на пътуването или при неявяване – 100% от общата стойност на пътуването.
 • 8.1.4. Освен описаното в горните точки, Туроператорът си запазва правото да претендира и допълнителна сума, когато се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 
8.2. Относно Договори за туристически пакет (Почивка)
В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните такси за прекратяване на Договора:
 • До 48 часа от момента на подписване на договора - без такси, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • От 48 часа от подписване на договора до 30 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 30% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • от 29 до 15 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 50% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • от 14 до 10 дни преди датата на пътуването - такса в размер на 80% от общата стойност на пътуването, освен ако не се дължат неустойки или такси по анулирани услуги.
 • по-малко от 10 дни преди датата на пътуването или при неявяване –100% от общата стойност на пътуването.
8.3. В случай че Потребителят сам прекрати Договора по време на изпълнението му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам осигурява завръщането си, като за сметка на Потребителя са всички разходи, свързани с това.
 
9. Спорове и рекламации
9.1. Всички спорове по изпълнение на Договора за туристически пакет, за които са приложими настоящите Общи условия, ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
9.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно  изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно устно или писмено да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
9.3. В случай, че  претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата,  Потребителят има право да предяви надлежно оформена  рекламация към Туроператора в писмен или устен вид в срок не по-късно от 14 календарни дни след края на пътуването. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея  на Потребителя.
9.4. В случай на спор във връзка с действителността, тълкуването или изпълнението на Договор за туристическо пътуване, Потребителят може да отнесе въпроса за решаване освен пред съд, също и пред следните органи за доброволно решаване на спорове:
а/ Пред помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите. Всичко за процедурите за разглеждане на жалби можете да научите на https://www.kzp.bg/pomiritelna-komisiya.
б/ В случай, че Договорът е сключен онлайн, можете да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си.
 
10. Правила за изменение и прекратяване на договор
10.1. Туроператорът има право едностранно да прекрати Договора за туристически пакет:
10.1.1. Като отмени пътуването и да възстанови на Потребителя изцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато набраният брой участници за туристическия пакет е по-малък от минималния брой, посочен в Договора за туристически пакет, и Туроператорът е уведомил Потребителя за прекратяването на Договора в следните срокове:
 • поне 20 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност по-голяма от 6 дни;
 • поне 7 дни преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност от два до 6 дни;
 • поне 48 часа преди започването на изпълнението на туристическия пакет - в случай на пътувания с продължителност, по-малка от два дни.
10.1.2. Като отмени пътуването и да възстанови на Потребителяизцяло всички плащания, направени за туристическия пакет, без да дължи допълнително обезщетение, когато Туроператорът е възпрепятстван да изпълни Договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил Потребителя за прекратяването на Договора без необосновано забавяне преди започването на изпълнението на туристическия пакет.
10.2. Потребителят има право да прекрати едностранно Договора при условията на т. 8 от настоящите Общи условия.
10.3. Всяка от страните има право да поиска изменение или прекратяване на Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
10.4. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
10.5. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения. 
 

II. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ПЪТУВАНИЯ

 
1. Правила и условия при пътуване със самолет
1.1. При извършване на резервация за пътуване със самолет Потребителят представя:
1.1.1. Трите си имена на латиница, както са изписани в документа за самоличност, който ще бъде представен при пътуването;
1.1.2. Документ, удостоверяващ основание за използване на отстъпка от страна на Потребителя, в случаите, в които той желае да се възползва от такава (например, отстъпка за студент, пенсионер или непълнолетен).
1.2.Ако вече има направена резервация, може лесно и удобно да проверява точния час, терминал и всичко останало във връзка с пътуването на следния адрес:   http://www.checkmytrip.com. Ако полетът е от летище София, повече информация може да бъде получена на адрес: http://www.sofia-airport.bg.
1.3.Всички часове на полети при цитиране на разписания и изписани в билета, са в местно време (на държавата по излитане).
1.4. Регистрацията за полет се извършва на гишета на авиокомпаниите, определени със знака на авиокомпанията и полетния номер. Те са отворени два часа преди определеното време за излитане за международни полети и един час преди полет за полети по вътрешни линии, освен ако самата авиокомпания не е предвидила нещо различно за конкретния полет. Обработката приключва 30 мин. преди излитане.
1.5. Пътник, който не eспазил часовете за регистрация за полет, губи правото си върху резервацията си.
1.6. При най-често прилаганите тарифи, пътникът няма право на безплатна промяна. Някои от тарифите, които се предлагат, позволяват презаверяване със заплащане на съответната глоба. Препоръчваме ви да се информирате за тези условия за промяна при закупуване на билета.
1.7. На пътниците е разрешено да превозват безплатно регистриран багаж в рамките на определени количества (размери и килограми), които са различни за отделните авиокомпании, клас или маршрут. Справка за максималното тегло на багажа (без доплащане) се извършва при закупуване на самолетния билет. „Свръх“ багажът се заплаща допълнително от пътника на летището по тарифа, определена от авиокомпанията. Деца до 2 години нямат право на безплатен багаж, освен преносимо бебешко кошче и/или сгъваема детска количка и бебешка храна за полета. На пътниците е разрешен безплатен превоз на ръчен багаж в пътническата кабина, като съответните норми са различни за отделните авиокомпании, класове, маршрути и/или тип на самолет. Препоръчва се ръчният багаж да бъде сведен до минимум. В ръчния багаж е забранено да се слагат остри, режещи, избухливи и запалителни предмети, амуниции. Животни и растения не могат да бъдат превозвани като ръчен багаж. От съображения за сигурност, изброените предмети са забранени – съдове с газ под налягане, експлозиви, фойерверки и муниции, леснозапалими твърди и течни вещества, разяждащи вещества, отровни и инфекциозни субстанции, наркотични вещества, радиоактивни вещества. При проблем с повреден, забавен или загубен багаж, пътникът се свързва с представителите на авиокомпанията или съответната служба на летището, на което се намира.
1.8. В самолета е забранено пушенето. Пътниците следва да се държат по начин, по който да не пречат и да не нарушават спокойствието на останалите пътници. Без деклариране може да се изнася валута с равностойност на 10 000 лв.
 
2. Правила и условия при пътуване с автобус
2.1. Когато правите резервация за автобусен билет е необходимо да бъдат представени:
2.1.1.Трите имена на пътниците на латиница, както са изписани в документа за самоличност, който ще се използва при пътуване.
2.1.2.Документ, удостоверяващ основание за използване на отстъпка от страна на Потребителя, в случаите, в които той желае да се възползва от такава (например, отстъпка за студент, пенсионер или непълнолетен)
2.2. Автобусите са предназначени за туристическо обслужване и са лицензирани от Министерство на Транспорта. Това гарантира отлично техническо състояние, външен вид, интериор и всички удобства за дълъг път: климатик, висок пътнически етаж с панорамни стъкла, хладилник и мини бар, машина за топли напитки, видеосистема, радиокасетофон и микрофон, втора врата, индивидуално осветление и вентилация за всеки турист, подвижни седалки и регулиращи се облегалки, обемни багажници и др. Консумацията на напитки се заплаща допълнително. По време на екскурзиите в превозните средства не се пуши. Изисква се спазването на правила за хигиена и безопасност. По време на пътуването се правят почивки през интервал от 3 ч. - 4 ч.
2.3. На пътниците е разрешено да превозват багаж, като  за всяко превозно средство са в сила изисквания за максимално допустимо тегло. По стандарт са разрешени 20 кг. за багажника и 5 кг. ръчен багаж, като конкретният превозвач може да установи други, различни от тези стандарти. Забранен е превозът на чужд багаж, бяла и черна техника, наркотични вещества (без лекарско предписание), животни и растения, съдове с газ под налягане, експлозиви, фойерверки и муниции, леснозапалими твърди и течни вещества, отровни и инфекциозни субстанции, радиоактивни вещества.
2.4. При автобусни екскурзии всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни обстоятелства. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.
 
3. Правила и условия за хотелско настаняване
3.1. При резервация за хотелско настаняване, е необходимо да бъдат представени следните документи:
3.1.1. Трите имена на пътниците на латиница, както са изписани в документа за самоличност, който ще се използва при пътуване.
3.1.2. Информация за точните дати, местоположение на хотела и вид стая.
3.1.3. При направена резервация по телефон или по електронна поща, трябва да се получи потвърждение. След като се получи потвърждението и калкулацията за дължимата сума по резервацията, трябва да се заплатидепозит в размер на 30% от общата сума в срок до 24 ч. от полученото потвърждение, за да бъде запазена резервацията.
3.1.4.Ако резервацията се прави на място в офис на „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД, депозитът се заплаща при извършването на резервацията. Доплащане на пълния размер на цената се прави до 20 дни преди датата на настаняване, освен ако в офертата не са изрично упоменати други условия.
3.2. Крайният срок за плащане в някои оферти е различен, съобразно изискванията на конкретния хотел.
3.3. При резервация за хотелско настаняване на Потребителя ще бъдат предоставени следните документи:
3.3.1. Ваучер за настаняване – документ, потвърждаващ и гарантиращ направената резервация.
3.3.2.Касова бележка (при плащане в брой) и фактура за внесената сума.
3.4.Туристите се настаняват в хотели категория от 5 звезди до 1 звезда, което е посочено конкретно за всяка програма. Настаняването е в стаи със самостоятелен санитарен възел. Категорията на хотелите се определя съгласно законодателството на страната, в която се намира мястото за настаняване. Удобствата и услугите за съответната категория в приемащата страна могат да се различават от тези, установени по българското законодателство. Не всички хотели категория 3 звезди разполагат с климатик и телевизор. В някои хотели ползването на климатик и телевизор се заплаща допълнително на рецепцията на хотела.
3.5.В някои от хотелите се предлага настаняване в студия. Студията не разполагат с рецепция, ресторант и фоайе. Всяко студио предлага собствен санитарен възел. Не се предлагат тоалетни принадлежности и консумативи. По време на престоя спалното бельо не се сменя и студията не се почистват.
3.6. Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на Туроператора.
37.Потребителят следва да има предвид, че настаняването в хотелите навсякъде в Европа обикновено става след 14.00 ч., освобождаването на стаите най-късно до 10.00 - 12.00 часа в деня на отпътуването и зависят от конкретните политики на избрания хотел. При възможност и съобразно правилата на конкретния хотел, настаняването може да стане и по-рано.Туроператорът може предварително да е уведомил Потребителя за друг по-ранен час на отпътуване, с който последният следва да се съобрази.
3.8. Потребителят следва да има предвид, че преди настаняване или след напускане, съобразно обявените часове, не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.
3.9. Ако туристът пътува самостоятелно, доплащането за единична стая е задължително.
3.10. При настаняване на трима души в стая с три легла, не се гарантира наличието на стандартни три легла, в случите, в които третият човек ползва отстъпка от цената. Потребителят осъзнава и се съгласява с това, че добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Поначало, не е препоръчително настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.
3.11. В хотелите е необходимо да се пази тишина, чистота, да не се оставят хранителни остатъци и бутилки. При ползване на мини бар, телефон или платен видеоканал, тези услугитрябва да бъдатплатени на рецепция.
3.12. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела. Търсене на забравени вещи в хотела се извършва за сметка на туриста.
3.13. При хранене на блок маса, включително на закуска, не се разрешава изнасянето на храна извън ресторанта на хотела по никакъв повод. В противен случай се налагат глоби на място. „ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД не носи отговорност за това.
3.14. При екскурзиите на база полупансион, вечерята се предлага в ресторанта на хотела, в който са настанени туристите или в непосредствена близост до него.
3.15. Напитките (алкохолни и безалкохолни) по време на хранене - закуска, обяд или вечеря - се заплащат допълнително, освен ако изрично не е посочено, че са включени в цената. В някои заведения се предлагат напитки, без клиента да ги е поръчал, след което му се предоставя сметка.
 

III. ДРУГИ

1. Други
1.1.Договорът и Общите правила и условия, които са неразделна част от него, са изготвени в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.
Всички изменения и допълнения, сключени между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от договора.
1.2. Всякакви изменения на договора, извън уговореното в общите условия, са възможни само при наличие на общо съгласие между страните, изразено в писмена форма. Формата е за действителност.
1.3. Всички спорове ще се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласие не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
1.4. Съгласно изискванията по чл. 97 от ЗТ, Туроператорът има сключена Застраховка „Отговорност на туроператора“, застрахователна полица № 03700100004737 от дата 18.10.2023 г. с лимит 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) на ЗД ЕВРОИНС АД, валидна от 05.11.2023 г. до 04.11.2024 г.
 
2. Лични данни
„ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД, е администратор на лични данни.
2.1. Туроператорът обработва личните данни на Потребителятв съответствие със Закона за защита на личните данни, действащ на територията на Република България ("ЗЗЛД"). Личните данни на Потребителясе обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
2.2. Поддържането на сигурността на данните Туроператорът осигурява чрез изграден цялостен технически и организационен механизъм, основан на следните основни принципи:
2.2.1.Личните данни се обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните, съгласно принципа „Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“;
2.2.2.Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
2.2.3.Събират се само подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;
2.2.4.Събират се лични данни, които са точни и поддържани в актуален вид като са предприети всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
2.2.5.Личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
2.2.6.Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки;
2.2.7.Туроператорът носи отговорност и е в състояние да докаже спазването на горните принципи.
2.3. Съответно, Туроператорът осигурява тези принципи да бъдат прилагани чрез въвеждане на подходящи хардуерни и софтуерни мерки за защита, (включително въвеждане и контрол на системния достъп, ключалки, аларми, защитни стени и др.). Туроператорът разполага с процедури и технологии за поддържане на сигурността на всички категории лични данни от етапа на събирането им до етапа на унищожаването им.
2.4. В случай че е приложимо, Декларацията–съгласие, подписана от Потребителя, е неразделна част от Договора за туристически пакет и Общите правила и условия към него.
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми клиенти,

Считано от днес 14.05.2020г. възстановяваме работата на офиса със следното работно време:

от 9:00 до 12:00
от 12:00 до 12:30 - задължителна дезинфекция на офиса
от 12:30 до 18:00

В офиса е въведен специален пропусквателен режим за посещение на не повече от двама души.

В офиса няма да се допускат посетители без ЛПС / задължително маска, препоръчително ръкавици /.

Преди да посетите офиса за повече информация, моля да използвате познатите ви телефони:

0877 736 167
0889 316 800
02 441 0 144
02 441 0 021
02 441 0 025

или познатият Ви имейл:

office@gptravel.bg

Благодарим за проявеното доверие и търпение.

Гълъбин Парушев - Управител