Бисквитки

Лични данни

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
Във връзка с това, от 25 май 2018 г. Джи Пи Травел БГ ЕООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни.
Джи Пи Травел БГ ЕООД в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашия уебсайт в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
 
Какво са лични данни?

Съгласно GDPR, определението за лични данни е следното:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни") ;
физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което се идентифицира, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".
 
Какви лични данни събира „Джи Пи Травел БГ”?

При резервация за организирано или индивидуално пътуване и сключване на договор за тази услуга „Джи Пи Травел БГ” събира следните данни: име, презиме и фамилия на български и на латиница (както са изписани на паспорта или личната карта), ЕГН, номер на документ за самоличност – лична карта или паспорт , дата на валидност и къде е издаден документа за самоличност; адрес, имейл, телефон за контакт.
 
От кого „Джи Пи Травел БГ” събира лични данни?

„Джи Пи Травел БГ” събира лични данни от лицето, за което се отнасят, от родител или настойник (когато информацията се отнася за дете) или от лицето, сключващо договор за предлагана от нас услуга. 
 
Защо „Джи Пи Травел БГ” събира лични данни?

За да предостави „Джи Пи Травел” определена услуга или туристически пакет е необходимо да бъдат събрани посочените по-горе лични данни. „Джи Пи Травел БГ” ГАРАНТИРА на своите клиенти конфиденциалността на предоставените лични данни и това че ще бъдат използвани ЕДИНСТВЕНО , когато са необходими за сключване и изпълнение на договор за предоставяне на услуги на клиентите от страна на „Джи Пи Травел БГ”, за получаване на информация за наши услуги или за участия в провеждането на томболи или игри. „Джи Пи Травел БГ”  се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиентите на трети лица.
 
При какви условия „Джи Пи Травел БГ” ИМА право да предостави лични данни на своите клиенти,  на трети лица?

- Когато са нужни за изпълнението на услуга според сключен договор между Вас и „Джи Пи Травел БГ”, например  транспортни компании, авиокомпании, хотели , застрахователни компании и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение;
- Когато има изричното съгласие на клиента;
- Когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са в правото си да изискват и събират такава информация.
 
Какви права имате Вие като субект на личните данни?

Във всеки един момент, Вие имате следните права:
- да поискате копие от Вашите лични данни от „Джи Пи Травел БГ” ;
- да поискате от „Джи Пи Травел БГ” да коригира тези данни, които са неточни или тези, които вече не са актуални;
- да поискате от „Джи Пи Травел БГ” личните Ви данни да бъдат изтрити когато повече не са необходими за целите, за които са били събрани, когато сте оттеглили своето съгласие или когато обработването е незаконосъобразно;
- да възразите срещу определени видове обработка на Вашите лични данни, като например рекламни съобщения.

В случай, че искате да извършите едно от изброените по-горе действия, моля да се свържете с „Джи Пи Травел БГ” нателефон 02/ 441 00 21; 02/441 00 24; 02/441 01 51 или по e-mail: office@gptravel.bg
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Уважаеми клиенти,

Считано от днес 14.05.2020г. възстановяваме работата на офиса със следното работно време:

от 9:00 до 12:00
от 12:00 до 12:30 - задължителна дезинфекция на офиса
от 12:30 до 18:00

В офиса е въведен специален пропусквателен режим за посещение на не повече от двама души.

В офиса няма да се допускат посетители без ЛПС / задължително маска, препоръчително ръкавици /.

Преди да посетите офиса за повече информация, моля да използвате познатите ви телефони:

0877 736 167
0889 316 800
02 441 0 144
02 441 0 021
02 441 0 025

или познатият Ви имейл:

office@gptravel.bg

Благодарим за проявеното доверие и търпение.

Гълъбин Парушев - Управител